Видове медиация

Медиация при граждански спорове

Този вид медиация обхваща най-широк кръг от възможни спорни въпроси за решаване. Такива въпроси са: как да се разпредели ползването или как да се извърши делбата на съсобствена вещ; спорът за парични вземания, произтичащи от съсобственост; за запазената част на наследници; спорът, възникнал при нарушено владение; за  парично или непарично вземане, произтичащо от договор; спорът за обезщетяване на имуществени, неимуществени вреди – влошено здраве, душевни страдания и др., или за пропуснати ползи, причинени от нечие противоправно поведение; за вземания с правно основание неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие; за съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или за сключване на окончателен договор и други.

Към този вид медиация се отнасят споровете за обезщетяване на вреди, причинени от лекарска грешка или от адвокатска небрежност и некомпетентност.

Медиация при търговски спорове

Като правило търговската медиация е ефективна, когато могат да бъдат намерени ползи от продължаване на търговските отношения. Има обаче случаи, когато търговската медиация може да помогне и когато няма намерение за бъдещи отношения, но страните искат да спестят време или финансови средства и да запазят репутацията си.

В търговската медиация се използват отделни срещи и совалкова дипломация по-често, отколкото в другите видове медиация.

Медиация при трудови спорове

Спорните въпроси за решаване при този вид медиация са изплащането на възнаграждения и обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения; за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа и други.

Медиация при семейни спорове

Семейната медиация се занимава основно със спорове, възникващи при развод, както и  при раздяла след фактическо съпружеско съжителство, когато от връзката има общи деца. Въпросите, които обичайно се решават в процедурата, са местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име. Могат да се уреждат и други въпроси – свързани с образованието и възпитанието на децата,  контакта им с широк кръг от роднини и други.

Call Now Button