Тарифа

ТАКСИ ЗА МЕДИАЦИЯ

1. Регистрационна такса – 50 лева

Заплаща се при подаване на заявление за медиация. Не подлежи на връщане при несъгласие на втората страна да участва в процедурата.
При подадено заявление от двете страни регистрационна такса не се дължи.

2. Такса за медиация при спорове с материален интерес:

2.1. При граждански и трудови спорове

– при материален интерес до 25 000 лева – 270 лева за сесия до три часа

– при материален интерес от 25 001 до 100 000 лева – 300 лева за сесия до три часа

– при материален интерес от 100 001 до 200 000 лева – 330 лева за сесия до три часа

– при материален интерес от 200 001 до 300 000 лева – 360 лева за сесия до три часа

– при материален интерес над 300 001 лева – 390 лева за сесия до три часа

2.2. При търговски спорове

– при материален интерес до 100 000 лева – 330 лева за сесия до три часа

– при материален интерес от 100 001 до 250 000 лева – 390 лева за сесия до три часа

– при материален интерес от 250 001 до 500 000 лева – 450 лева за сесия до три часа

. при материален интерес от 500 001 до 750 000 лева – 510 лева за сесия до три часа

– при материален интерес от 750 001 до 1 000 000 лева – 570 лева за сесия до три часа

– при материален интерес над 1 000 000 лева – 630 лева за сесия до три часа

3. Такса за медиация при спорове с нематериален интерес и за семейна медиация – 270 лева за сесия до три часа

Таксите се заплащат преди сесиите и са условие за започване на процедурата. Обикновено се разпределят между страните поравно.

Допълнителни часове след тричасовата сесия се заплащат съобразно таксата, посочена по-горе, разделена на три.

Таксата за медиация, провеждана в събота или неделя, е същата.

При постигане на устно споразумение не се дължи допълнително възнаграждение.

Изготвянето на писмено споразумение е юридическа услуга.

ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

1. Такса за устна консултация – 60 – 80 лева; зависи от продължителността на консултацията

2. Такса за писмена консултация – 120 – 160 лева

3. Такса за устно правно становище по документ – зависи от правната сложност и от броя страници – 100 – 150 лева

4. Такса за писмено правно становище по документ – зависи от правната сложност и от броя страници – 200 – 300 лева

5. Такса за съставяне на писмен договор – зависи от правната сложност и от материалния интерес; минимум 200 лева

6. Такса за изготвяне на писмено споразумение, постигнато в процедура по медиация – зависи от правната сложност и от материалния интерес при наличие на такъв; минимум 200 лева

7. ТАКСИ ЗА ПРЕГОВОРИ

1. Такса за консултация за изясняване на фактическата и правна страна на даден спор, както и на Вашата позиция и интереси, в случай че преговори се водят с мен – 80 лева

2. Такса за преговори на територията на град София за защита на Ваши права и интереси – 200 лева за преговори с продължителност от максимум два часа

Вие съгласувате ден и час за преговори с другата страна. За състоялите се преговори подписваме протокол за удостоверяване на тяхната продължителност, начало и край.

3. Такса за изготвяне на писмено споразумение, постигнато при преговори – зависи от правната сложност и от материалния интерес при наличие на такъв; минимум 200 лева

8. Такса за текуща юридическа помощ по договор с търговско дружество или ЕТ – абонаментно правно обслужване

1. 500 лева месечно  – за консултации и становища по документи, включително от разстояние – по телефон и ел.поща; осигуряване на юридическа помощ при сключване на договори

2. 800 лева месечно – за консултации и становища по документи, включително от разстояние – по телефон и ел.поща; осигуряване на юридическа помощ при сключване на договори; преговори в София за защита на Ваши права и интереси и съдействие при извънсъдебно решаване на спорове

Договорът за текуща юридическа помощ с търговско дружество или ЕТ се сключва за  едномесечен срок, като може да се подновява.

Таксите за писмена консултация, за писмено правно становище по документ, за съставяне на писмен договор, за изготвяне на писмено споразумение, за преговори на територията на град София, както и таксата за текуща юридическа помощ по договор с търговско дружество или ЕТ се заплащат авансово след сключен писмен договор с предмет предоставянето на съответната юридическа услуга.

Call Now Button