Ролята на адвоката в медиация

roliata

В Закона за адвокатурата липсват разпоредби, уреждащи представителство и съдействие на адвоката в и по повод процедура по медиация, но такава разпоредба има в Наредбата на ВАС за минималния размер на адвокатските възнаграждения.

В чл.36 от горепосочената Наредба е предвидено следното: “За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното адвокатско възнаграждение е в размер на 1/3 от предвидените в чл.7 възнаграждения.

Предвидените в чл.7 минимални размери на адвокатски възнаграждения са следните:

Ал.1 , т.1 – По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението по реда на чл.2 от Наредбата.

Съгласно чл.2, ал.9 от Наредбата, когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение по Наредбата е в двукратен размер.

Ал.1, т.2 – За прекратяване на брак по исков ред – 1200 лева, а за развод по взаимно съгласие – 800 лева, като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумение се прилага ал.4, тоест дължи се още адвокатско възнаграждение съобразно материалния интерес, но не по-малко от 1500 лева допълнително.

Допълнителното адвокатско възнаграждение по чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата, дължимо при уреждане на имуществени отношения при дела за развод, е посочено не за ново дело, а само за изготвяне на споразумение.

Ал.2 – За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

  1. При интерес до 1000 лева – 400 лева
  2. При интерес от 1000 до 10 000 лева – 400 лева плюс 10 процента за горницата над 1000 лева
  3. При интерес от 10 000 до 25 000 лева – 1300 лева плюс 9 процента за горницата над 10 000 лева
  4. При интерес от 25 000 до 100 000 лева – 2650 лева плюс 8 процента за горницата над 100 000 лева
  5. При интерес от 100 000 до 500 000 лева – 8650 лева плюс 4 процента за горницата над 100 000 лева
  6. При интерес от 500 000 до 1 000 000 лева – 24 650 лева плюс 3 процента за горницата над 500 000 лева

И т.н.

Ал.4 – За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал.2, но не по-малко от 1500 лева за всяка фаза. Фазите са две.

Ал.5 – За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 от ЗС – за нарушено владение, и по чл.108 от ЗС за защита правото на собственост възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал.2, но не по-малко от 800 лева за движими вещи и не по-малко от 1500 лева за недвижими имоти или вещни права върху тях. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.

Ал.6 – За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал.2, но не по-малко от 1500 лева. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.

В 2а от Допълнителните разпоредби към Наредбата е предвидено следното – за регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати минималното възнаграждение е по-високо с двадесет процента и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение.

В чл.12, ал.2 от Закона за медиация е предвидена възможност страните да не участват лично, а чрез представители, като упълномощаването се извършва в писмена форма. Такова представителство има предвид чл.36 от Наредбата. Заради същността на медиацията обаче в редки случаи – при някои търговски спорове или свързани с управлението на етажна собственост, процедурата може да изпълни функцията си и без личното участие на страните. В процедура по семейна медиация участие чрез представител е лоша идея, защото личното минаване и осъзнаване от страните на целия път до споразумението е от съществено значение  за по-добрата им комуникация в бъдеще и нетравмиране на общото дете – ако имате нужда от психолог, ще изпратите ли адвоката си да отиде вместо Вас и ще почувствате ли подобрение след срещата на Вашия адвокат с психолога?

Медиацията е процедура, в която е важен гласът на заинтересованата страна, а не толкова на адвоката, тоест нужда от негово съдействие може да не възникне. Съгласно Закона за медиация съдействие на страните за постигане на споразумение по спор от началото да края на процедурата осъществява медиаторът. Медиаторът обяснява преди началото на процедурата същността на медиацията, принципите й, правата и задълженията на всеки участник, както и възможностите за прекратяване.  Медиаторът обяснява и клаузите на споразумението за медиация, което се подписва в началото, и не започва процедурата, докато не е сигурен, че всичко е ясно. Медиаторът води процедурата до края и медиаторът – юрист следи за законосъобразността на споразумението по спора, без да дава правни съвети. / Неслучайно в съдебните центрове по медиация от 01.07.24 г. медиаторите ще са само юристи./ Съществуващата забрана за медиатора да дава правни съвети в процедурата е заради същността и някои от принципите на медиацията, които изискват страните сами и без натиск да вземат взаимноизгодно решение, което ще изпълнят доброволно.  Адвокатът в медиация може да дава правни съвети, но дали са необходими и съобразени с целта на процедурата, която посочих в предходното изречение, според мен е въпрос на тълкувание и нужда от законодателно обсъждане.

Ако адвокатът Ви по навик вземе думата в началото, разказвайки обстоятелства от значение за Вашия спор по своя си начин, медиаторът вероятно ще го изслуша докрай, а после ще поиска  Вашето мнение и Вашата гледна точка, която може да е различна от тази на адвоката Ви. Някои адвокати имат процесуалния навик да се противопоставят – да отричат и да не признават, което в съдебна зала е наложително, но не и в медиация. Освен това в медиация се интересуваме от потребностите на страните и личната им удовлетвореност от резултата, а съгласието между тях следва да се постига без никаква форма на принуда, за да се изпълни споразумението доброволно – затова конкретните си въпроси медиаторът задава на страните, не на адвоката. Някои хора се притесняват да споделят в присъствието и на адвоката на другата страна, което налага провеждането на повече отделни срещи по медиация и така се бави сключването на споразумение, защото определяме ден и час за срещите в зависимост от свободното време и на адвокатите.

Съгласно чл.6, ал.1, т.1 от Наредбата на ВАС за минималния размер на адвокатските възнаграждения за устен съвет, консултиране относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея минималното възнаграждение е в размер на 100 лева без ДДС – имат се предвид случаите, в които страните по спора не са образували дело. Тоест ако страните по спора желаят да спестят финансови ресурси, могат да поискат адвокатски съвет преди процедурата по медиация. Относно консултирането, предвидено в чл.6, ал.1, т.1 от Наредбата, не е ли по-целесъобразно да се обърнете към медиатор за информация и евентуално да подадете заявление за започване на процедура срещу много по-малка сума?

Съгласно чл.3 от Наредбата за минималния размер на адвокатските възнаграждения, когато след образуване на делото се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение или делото бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, адвокатското възнаграждение не се връща. Чл.35, ал.5 от Закона за адвокатурата предвижда също невръщане на внесено възнаграждение за процесуално представителство в случай на доброволно уреждане на спора без значение от наличието на адвокатска помощ за спогодбата, помирението или споразумението. Съгласно чл.4 от Наредбата, когато плащането на възнаграждението е разсрочено на няколко вноски, клиентът дължи плащане на пълния размер на възнаграждението, което е уговорено. Съгласно чл.37 от Закона за адвокатурата за вземанията, произтичащи от неизплатени възнаграждения и разноски, адвокатът може да поиска издаване на ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по чл.410, ал.1 от ГПК НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ РАЗМЕР.

В медиация няма да Ви осъждаме и не са Ви нужни специални юридически знания за постигане на изгодно споразумение. Целта на процедурата е и ще остане помощ за постигане на независим МИР между ХОРАТА по НАЙ-ЩАДЯЩИЯ НАЧИН. Обичайната работа на адвоката и работата ни в медиация са различни като изгрева и залеза. Считам, че участието на страните с адвокати в процедурата е заради неразбиране на същността на медиацията и объркването й с друг тип преговори.

След всичко гореизложено ВАЖНИТЕ въпроси, на които следва да си отговорите, са следните – Рационално ли е да образувате дело, да плащате адвокатско възнаграждение и едва после да опитвате разрешаване на спора си с медиация?; Имате ли нужда от адвокат в почти неформална извънсъдебна процедура, ориентирана към удовлетворяване на индивидуалните потребности и на двете страни без натиск, в която целим и подобряване на отношения?

Call Now Button